ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари – декември 2021 г.

30 Декември 2021 Без категория

1. Проведени обучения на повече от 1500 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. преподават по новите учебни програми за профилирана подготовка в 12 клас;

2. Проведени обучения на 415 психолози и педагогически съветници на тема „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“;

3. Проведени обучения на 325 директори от системата на предучилищното и училищното образование, на тема: „Мотивация. Екипност. Лидерство“;

4. Проведени практически обучения на 384 ръководители на образователни институции от системата на предучилищното и училищното образование;

5. Проведени обучения на 433 учители, на тема: „Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап (5-7 клас)“;

6. Проведени обучения на 661 педагогически специалисти, на тема „Компютърно моделиране и информационни технологии“ в 5 клас;

7. Проведени обучения на 105 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. преподават „Гражданско образование“ в 12 клас;

8. Проведени обучения на 588 учители по професионална подготовка относно прилагането на новите учебни планове, програми и тестове за измерване на знанията на учениците в системата на ПОО.

9. Проведени работни срещи и съвместни мероприятия с водещи НПО в сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни институции, водещи учени, и др.;

10. Непрекъснато сътрудничество и партньорство с МОН при провеждането на Балканската, Европейската и Международна олимпиада по математика, Европейската и Международна олимпиада по информатика, както и Международната олимпиада по лингвистика.

11. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством собствена платформа за онлайн обучения;

12. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено. Подготвени  аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра;

© 2024 Всички права запазени