ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари – декември 2022 г.

22 Декември 2022 Без категория
 1. Проведени присъствени обучения на повече от 1 100 директори на  образователни институции на тема: „Управление на образователната институция в условията на криза“; „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институци“; „Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори и области на атестиране“; „Мотивация. Екипност. Лидерство“;
 2. Проведени присъствени обучения на повече от 520 педагогически специалисти, които от учебната 2022/2023 г. преподават но новите учебни програми за 11-12 клас в системата на училищното образование;
 3. Проведени присъствени обучения на 280 педагогически съветници и училищни психолози на тема: "Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители";
 4. Проведени присъствени и онлайн обучения на 1 375 учители по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 5. Проведени присъствени обучения на 228 учители от системата на предучилищното и училищното образование, на тема: "Методи и подходи за работа с деца в риск";
 6. Проведени присъствени обучения на 282 учители  от системата на училищното образование, на тема: "Съвременни методи и подходи за развитие на логическото творческото и критично мислене в учениците";
 7. Проведени присъствени обучения на 320 учители от системата на предучилищното и училищното образование, на тема: "Наставничеството на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие";
 8. Проведени онлайн обучения на 362 учители от професионални гимназии на тема: „Разработване на тестове за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация“;
 9. Проведени присъствени обучения на 58 учители от системата на училищното образование, на тема: "Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM";
 10. Проведени съвместни дейности и мероприятия с водещи български университети, институти на БАН, социални партньори, директори на образователни институции, водещи учени и др.
 11. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър;
 12. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено. Подготвени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра;

 

© 2024 Всички права запазени