Г О Д И Ш Е Н   ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА

          НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2022 ГОДИНА


I. ВЪВЕДЕНИЕ

В условията на разрастваща се епидемия от COVID 19 и продължително обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), през 2021 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:

1. Шест пъти повече обучени педагогически специалисти по НП „Квалификация“ през „пандемичната“ 2021 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г. (4 411 обучени през 2021 г. срещу 681 през 2019 г.);

2. Продължаващо утвърждаване (след 2020 г.) на НЦПКПС като дигитален център за онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас.

3. Продължаващо утвърждаване (след 2020 г.) на НЦПКПС като иновативно аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2021 г.

 

НЦПКПС - Годишен план 2022.pdf

© 2024 Всички права запазени