МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професи-оналното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)


§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 във второто изречение след думата „присъствена“ се поставя запетая и се добавя „включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда“.

2. В ал. 2 след думата „присъствени“ се поставя запетая и се добавя „включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда“.
3. В ал. 3, т. 1 след думата „присъствени“ се поставя запетая и се добавя „включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда“.
4. Алинея 6 се изменя така: „(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията, включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, се извършва по програма, която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени
за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3, т. 1 за броя присъствени академични часове.“

Пълният текст на наредбата:  15-обнародвана.pdf

© 2024 Всички права запазени