НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.; изм., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.; изм. и доп., бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

 

Раздел I
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (1)

С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и:


1. структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети;
2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
(2) Държавният образователен стандарт за профилиращата подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки профилиращ учебен предмет в края на средната степен на образование и определя:


1. целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка;
2. профилиращите учебни предмети и тяхното разпределение по профили;
3. задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.


Раздел II

Профилирана подготовка. Профилиращи учебни предмети

Чл. 2. (1) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил, и обхваща задълбочени за определен профилиращ предмет и комплексни за даден профил компетентности.
(2) Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана
подготовка е най-малко 18 часа и най-много 20 часа седмично през целия етап на обучение.
(3) Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, два от които се определят на национално ниво, а останалите - с училищните учебни планове.
(4) Профилиращи учебни предмети може да са:

1. български език и литература;
2. чужд език;
3. математика;
4. информатика;
5. информационни технологии;
6. история и цивилизации;
7. география и икономика;
8. философия;
9. биология и здравно образование;
10. физика и астрономия;
11. химия и опазване на околната среда;
12. музика;
13. изобразително изкуство;
14. предприемачество;
15. физическо възпитание и спорт.

(5) Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за ХI и за ХII клас.
(6) Всеки от профилиращите предмети по ал. 3 се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече от 8 часа седмично.
(7) Профилите и съответните два задължителни профилиращи учебни предмета са, както следва:

1. профил „Чужди езици" със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап;
2. профил „Хуманитарни науки" със задължителни профилиращи учебни предмети български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия;
3. профил „Обществени науки" със задължителни профилиращи учебни предмети география и икономика и история и цивилизации или история и
цивилизации и философия;
4. профил „Икономическо развитие" със задължителни профилиращи учебни предмети география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап;
5. профил „Софтуерни и хардуерни науки" със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии;
6. профил „Предприемачески" със задължителни профилиращи учебни предмети предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика;
7. профил „Математически" със задължителни профилиращи учебни предмети математика и информатика или математика и физика;
8. профил „Природни науки" със задължителни профилиращи учебни предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;
9. профил „Изобразително изкуство" със задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии;
10. профил „Музика" със задължителни профилиращи учебни предмети музика и чужд език, изучаван в първия гимназиален етап, или музика и информационни технологии;
11. профил „Физическо възпитание и спорт" със задължителни профилиращи учебни предмети физическо възпитание и спорт и биология и
здравно образование.
(8) Като профилиращ предмет извън задължителните профилиращи учебни предмети по ал. 7 във всеки един от профилите в училищния учебен план може
да се определи предмет по чл. 2, ал. 3 при спазване на условията на чл. 2, ал.
2.
Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули.
(2) Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области.
(3) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят в изискванията по чл. 4, ал. 1 за резултатите от обучението по профилиращия предмет.
(4) Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас - със 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас - с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас - с не повече от 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.
(5) Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за придобиването на профилираната подготовка по решение на висшето училище може да се признават като натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от съответното висше училище.

 

nrdb7-2016_ProfiliranaP_100919.pdf

© 2024 Всички права запазени