Лектори – обучители 


 

В изпълнението на Годишен работен план за 2023 година, НЦПКПС ще проведе обучения за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от  образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Темата на обученията е: „Стратегическо планиране при управление на образователната институция“.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори -Стратегическо планиране при управление на образователната институция.pdf

Място и срок за подаване на документи:

 Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 08.02.2023 г. вкл.  гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 


 

В изпълнението на Годишен работен план за 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от  образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори -Атестацията като процес на оценяване....pdf   Краен срок до 17.30 часа на 09.12.2022 г

 


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители на тема: „Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM“.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-STEM.pdf

 Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 01.12.2022 г. вкл.

 В изпълнението на Годишен работен план за 2022 година, НЦПКПС ще проведе практически обучения за учители от училища и детски градини.

Темата на обученията е: „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори - Наставничество..pdf  

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 14.11.2022 г. вкл.

 


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., НЦПКПС ще проведе обучения на учители от системата на училищното образование.

Темата на обученията е: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-Контрол на проф. стрес. Съвр. методи и подходи за разв. на лог.,творч. и крит. мислене у учениците.pdf

 Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.10.2022 г. вкл.

 


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по география и икономика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

  Обява - лектори-география и икономика, профилирана подготовка-11 -12 кл..pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 10.10.2022 г. вкл.

 


 

 За изпълнението на специализираното обучение на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие по поддейност 3.5. „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместната работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“ от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

 

 

НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-обучители по поддейност 3.5.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път до 12.00 часа на 13.10.2022 г., вкл.

 


Лектори - обучители 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по математика - профилирана подготовка,             11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-Математика, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf


Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 12.09.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 Лектори - обучители

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по биология и здравно образование - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-БЗО, профилирана подготовка-11 -12 кл..pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 26.08.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg
Лектори - обучители

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-Химия и опазване на околната среда, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 29.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

Лектори - обучители

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по български език и литература - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-БЕЛ, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 21.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg


Лектори - обучители 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информатика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-ИНФОРМАТИКА, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg


Лектори - обучители

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по предприемачество - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 Лектори - обучители 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информационни технологии - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, профилирана подготовка-11 и 12 клас.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg


Лектори - обучители 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., НЦПКПС ще проведе обучения на учители от системата на училищното образование.

Темата на обученията е: „Методи и подходи за работа с деца в риск“.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Обява - лектори-Методи и подходи за работа с деца в риск.pdf

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 27.06.2022 г. вкл.


Лектор - обучител

 

    За изпълнението на специализирано обучение на екипите за подкрепа за личностно развитие по поддейност 3.6. Обучения за работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата, чрез промяна на нагласите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за преодоляването им и др.“от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

3.6 Обява-Лектори.pdf

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 12.30 часа на 04.11.2021 г. вкл.


 

 

 

 

© 2024 Всички права запазени