Име на проекта:

Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието

Дейност:

Обучение на учители и пом. директори на управленски умения и компетентности, необходими за получаване на директорска правоспособност

Програма:

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Целева група:

Учители, пом. - директори, ВРИД

 

 

Резюме:

Обучението на бъдещи училищни мениджъри беше основна дейност в рамките на проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” по ОП РЧР, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.1-02 „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”. Проведените обучения бяха ключови и по стратегическа важност, и като ресурс.

Нуждата от подобно обучение се обосновава на кадровата справка на МОН за трудовия стаж и възраст на директорите, според която 9.2 % от действащите директори са на възраст между 58 и 64 години, а 1.07 % са над 64 год., което налага изпреварващо обучение на кадри с цел осигуряване на приемственост в училищното управление.

Беше разработена процедура за кандидатстване на желаещите да бъдат обучавани с критерии за подбор, като беще проведен селекционен процес, в рамките на който кандидатите подадоха документи за кандидатстване и отговориха на въпроси от онлайн тест, който беше проведен едновременно в 28 региона на страната. Резултатите бяха обработени и беше направена класация. Одобрените кандидати бяха включени в обученията по проекта.

Проведени бяха 23 броя двумодулни обучения на 943 учители. Първият модул се състоеше от присъствени обучения в сградата на НИОКСО в гр. Банкя по темите:

1. Оперативно управление на организацията,

2. Управление на образователно– възпитателния процес

3. Управление и развитие на човешките ресурси

4. Бизнес–планиране

Присъственото обучение завърши с финален изпит по всяка тема. Вторият модул беше дистанционен, рамките на който обучаемите трябваше да разработят курсова работа задена от обучителите, като беше създадена възможност за онлайн консултиране. Всички курсови работи бяха прегледани, консултирани и оценени от преподавателите.

Дистанционният модул беше проведен в създадената електронна среда за дистанционно обучение http://sido.niod.bg/. Курсовите работи са налични в системата.

Постигната беше отлична успеваемост, като 906 човека завършиха успешно обучението. На успешно завършилите беше издаден сертификат.

Всички участници в обученията попълниха анкети за обратна връзка, като от обработените мнения може да се съди за качеството на проведената квалификация.

Обобщени данни от обученията:

Целта на разработването на предложение за стандарти за директорска правоспособност беше да се дефинира ясно полето от компетенции, които един училищен мениджър трябва да притежава; процесът на заемане на длъжността да стане по-ясен и прозрачен, което ще допринесе за мотивацията на учители и помощник-директори да се усъвършенстват и придобият директорска правоспособност. Резултатите от дейността имат отношение към модернизирането на училищното образование в България чрез прилагането на компетентностния метод при изработването на стандартите.

Разработеното предложение за стандарти за директорска правоспособност:
- ще създаде предпоставки за по-прозрачен и обективен селекционен процес;
- ще отговори на залегналата в Националната програма 2006 – 2015г. планирана децентрализация в управлението на системата и промени в статута на директора, които да създават гаранции, че той притежава необходимите управленски знания и умения;
- ще създаде условия, които ще мотивират потенциалните бъдещи директори да придобият директорска правоспособност;
- ще създаде условия настоящите директори да се развиват и подобряват компетенциите и уменията си.
Разработването на предложения за стандарти за директорска правоспособност започна с разработването на доклад–сравнителен анализ на съшествуващите стандарти за директори от НАЦИД, на базата на който бяха разработени предложения за стандарти за директор, пом. директори по учебната част, АСД и производствена практика, съобразени с българските условия. Докладът прави сравнителен анализ на стандартите за директорска правоспособност в Шотландия, Холандия, САЩ – щата Кънектикът и Западна Австралия), представя състоянието на проблема по страни и разглежда детайлно действащите стандарти в Англия, САЩ и Шотландия.
В изпълнение на задачата за разработване на стандарти за директорска правоспособност, съобразени с българските условия, и с цел постигане на максимална прозрачност и отчитане мнението на основните актьори в сферата на управлението на училищата, беше организирана работна среща, по време на която разработените предложения за стандарти бяха обсъдени и модифицирани, съобразно мнението на участниците. В работната среща взеха участие директори, представители на профсъюзите, на работодателските организации и на академичната общност, експерти от МОМН.


Участниците бяха разпределени в 4 работни групи, които обсъдиха и предложиха промени, като всяка група работеше и по четирите стандарта, но обсъждаше различен аспект на стандартите, а именно:
Група 1 - Изисквания за заемане на длъжността
Група 2 - Педагогически компетентности
Група 3 - Специфични компетентности
Група 4 - Личностни компетентности
Като краен продукт бяха разработени четири броя предложения за стандарти: за директор и пом.директори по УД, АСД и ПП.

© 2024 Всички права запазени