1 112 директори и 3 431 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в обученията на НЦПКПС

16 Декември 2022 Без категория

В рамките на периода 27.04-04.08.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 536 директори от системата на предучилищното и училищното образование на тема: "Управление на образователната институция в условията на криза".

Водещи лектори бяха: проф. д-р Матилда Александрова и доц. д-р Александър Кръстев от Факултет „Управление и администрация“ на УНСС.

В периода 03.05-21.09.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 214 директори от системата на училищното образование на тема "Мотивация. Екипност. Лидерство".

В периода 18.04-15.07.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 280 педагогически съветници и училищни психолози, от 230 училища и 128 населени места, на тема: "Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители“.

Водещи лектори бяха: доц. д-р Диана Бакалова - Институт за изследване на населението и човека-БАН и гл. ас. д-р Екатерина Димитрова - ИИНЧ, БАН.

В рамките на периода 11.04-03.05.2022 г. НЦПКПС съвместно дирекция „Професионално образование и обучение“ – МОН, проведоха онлайн обучения на 325 педагогически специалисти от 85 професионални гимназии, от общо 50 населени места, на тема: "Разработване на тестове за задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация“.

Водещи лектори бяха: доц. д-р Евгения Ангелова и гл. ас. д-р Ивелина Велчева от Факултета по информатика и математика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В периода 11.06-22.07.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 261 директори от системата на училищното образование на тема "Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция", с водещ лектор доц. д-р Емил Бузов.

В периода 04.07-15.07.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по "История и цивилизации" за 12 клас. Участие взеха 58 учители от 54 училища и 35 населени места, с водещ лектор проф. д-р Красимира Табакова.

В периода 08.07.-14.10.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема "Методи и подходи за работа с деца в риск". Участие в обученията взеха 228 учители от 172 образователни институции. Водещи лектори на обученията бяха доц. д-р Божидара Кривирадева и доц. д-р Йонка Първанова. 

В рамките на периода 25.07-04.08.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Информатика" за 11 и 12 клас. Участие взеха 44 учители от 26 населени места, с водещ лектор проф. д-р Красен Стефанов и екип.

В периода 27.07-05.08.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Предприемачество" за 11 и 12 клас. Участие взеха 24 учители от 18 населени места, с водещ лектор проф. д-р Динка Милчева.

В периода 01.08-26.08.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Български език и литература" за 11 и 12 клас. Участие взеха 58 учители от 39 населени места. Водещ лектор на обученията проф. д-р Таня Ангелова - СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 08.08-28.09.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Информационни технологии" за 11 и 12 клас. Участие взеха 114 учители от 58 населени места. Водещи лектори на обученията бяха преподавателите от Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 11.08-26.08.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Химия и опазване на околната среда" за 11 и 12 клас. Участие взеха 45 учители от 31 населени места. Водещи лектори на обученията бяха преподавателите от Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 26.09-30.09.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Математика" за 11 клас. Участие взеха 51 учители от 28 населени места. Водещи лектори на обученията бяха преподавателите от Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 28.09-21.10.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "Биология и здравно образование" за 11 и 12 клас. Участие взеха 70 учители от 49 населени места. Водещ лектор на обученията проф. д-р Наташа Цанова - СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 17.10-09.11.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения по новата учебна програма по "География и икономика" за 11 и 12 клас. Участие взеха 62 учители от 55 населени места. Водещ лектор на обученията доц. д-р Даниела Ангелова - СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на периода 10.11.-09.12.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема "Контрол на професионалния стрест. Методи и подходи за формиране на логическо, творческо и критично мислене в учениците". Участие в обученията взеха 282 учители от 181 образователни институции. Водещи лектори на обученията бяха доц. д-р Божидара Кривирадева и д-р Милен Великов от СУ "Св. Климент Охридски".

В периода 14.11-16.12.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема "Наставничеството на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие". Участие взеха 320 учители от 146 населени места. Водещи лектори на обученията бяха проф. д-р Лиляна Стракова и проф. д-р Динко Господинов - Педагогически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на периода 07.12.-16.12.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема "Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM". Участие в обученията взеха 58 учители от 51 образователни институции. Водещи лектори на обученията бяха доц. д-р Нели Димитрова и Евгени Коев от СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на периода 12.12.-17.12.2022 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема "Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори и области на атестиране". Участие в обученията взеха 101 директори от 72 населени места. Водещи лектори на обученията бяха д-р Ваня Кастрева и Асен Александров - председател на СДСОРБ.

В рамките на периода 15.02-16.12.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени и онлайн обучения на 1 375 учители по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече от 90 % от всички участници поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на обученията.

До края на 2022 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 000 ръководители на образователни институции и над 3 000 педагогически специалисти от цялата страна.

© 2024 Всички права запазени