ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В НЦПКПС, гр. Банкя

ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Чл.1. (1) Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в НЦПКПС са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените пръчки (ППЗОП). (2). Вътрешните правила, наричани по-надолу за краткост само „правила“ са приети на основание чл.244, ал.1 от ЗОП и ППЗОП и уреждат:

1. Редът за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона на обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове;

2. Задълженията и отговорностите на служителите на НЦПКПС във връзка с възлагането на обществени поръчки;

3. Съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4. Сключване на договорите;

5. Мониторингът и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки;

6. Действията при обжалване на процедурите;

7. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки; 8. Документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;................прочети повече тук.


© 2023 Всички права запазени