Лектори

Милена Петрова Добрева, водещ изследовател, д-p

Януари 2020 – прод. Водещ изследовател R3, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

2017-окт. 2020           Доцент, University College London. Координатор на програмата по Библиотекознание и информационни науки, UCL QatarНаучни и професионални награди

 • Награда на Европеана, дигиталната библиотека на Европейския Съюз. Europeana Unsung Hero Award (2019).
 • Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence for the article summarising the outcomes of the DiSCmap project (funded by JISC and coordinated by Milena Dobreva) "The DiSCmap project: Digitisation of Special collections: Mapping, Assessment, Prioritisation published" in the New Library World journal (2012).
 • Почетен медал за принос в развитието на отношенията между България и ЮНЕСКО по случай 50 годишнината от встъпването на България в ЮНЕСКО. (2006).
 • Международна награда Information Theories and Applications (2005).
 • Награда за млад учен за оригиналин принос в компютърното представане на средновековни ръкописи и съхраняване на българщината (БАН, 1998).

Участия по покана в международни събития

 • Август 2020   Панелист в дискусията Libraries and the Pandemic. Панелна дискусия, организирана от Катарската национална библиотека (online) – August 2020
 • Май 2020        Гост по покана в серия от уебинари на Университета в Анкара. Glamorous or gloomy future? GLAM institutions post COVID-19.
 • Октомври 2019          How Innovation in Libraries Supports Open Humanities Research? Open for Whom: Международна седмица на отворения достъп, Катарска нацонална библиотека, Доха

ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, Областна администрация - Перник Областен управител

Квалификации 

Докторант УНИБИТ в направление “Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма “Лидерство” (2020 - настоящ) Магистър “Администрация и управление” към Университет за национално и световно стопанство.

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

25-та Антарктическа експедиция 2016г.- 2017г. Българска полярна база о. Ливингстън Антарктида. Изследователска програма с ТЕМА: Оцеляване на малки групи в екстремни условия. Екстремните среди и границите на живот.. 2011г.-2012г. Училище за политика “Димитър Паница” гр. София Специалност: Политически умения ·2000г.-2009г. Българска Асоциация по Психотерапия гр. София Специалност: Психотерапевт-психодрама 2002г.-2004г. “Национален център по наркомании”, гр.София Специалност: “Брачна и фамилна психотерапия” 2001г.-2004г. УБАЛНП “Свети Наум”, Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология” /IV-ти км./, гр.София Сертификат “Съдебно психологична експертиза” Сертификат “Проективни методи за изследване 2000г.-2001г. Център по Хигиена, МЗ – курс за работа с тест на Векслер за интелигентност при деца /HAWIK-R-1983г/

Настояща дейност

 • Консултативна индивидуална психотерапевтична
 • практика; Диагностика, оценка на капацитет,
 • консултативна и терапевтична работа с индивидуални
 • клиенти, семейства и групи;
 • Диагностика на ментални и поведенчески дисфункции.
 • Работа с деца и възрастни. Терапия на когнитивноповеденчески разстройства - тревожни разстройства с
 • панически атаки, обсесивно-компулсивни
 • разстройства, семейни констелации, зависимости и др.

 

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

 • “Трудова психология” към Служба по трудова медицина “Здраве” и МЦ “Еврика” град Перник.
 • Оценка на умения, компетентности и пригодност за работа в областта на сигурността и охранителната
 • дейност.
 • Оценка на умения, компетентности и пригодност за работа във високорискова среда- работа и дейности в
 • областта на енергетиката.

Дроздстой Стоянов Стоянов, Научно-изследователска и учебна дейност

05.04.2020 – понастоящем  Научна и управленска Ръководител Катедра  Научно-изследователска

Ноември 2019 – понастоящем Научно-изследователски институт Медицински Университет-Пловдив   Научна и управленска

Публикации:

• общо над 180 публикации и научни съобщения

• 9 монографии, пет от които публикувани в чужбина (Oxford University Press, Springer International)

• 4 учебни ръководства - за студенти по здравен мениджмънт и УЗГ и за студенти по медицина

• Повече от 700 положителни цитирания

• Oбщ имапкт фактор на публикациите над 40 и от цитиранията над 100

• Индекс на Хирш = 16

КРИСТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА, Научна дейност и изследвания в направление Транслационна невронаука

07.2020 – до момента Научноизследователски институт на Медицински Университет – Пловдив бул. „Васил Априлов“ 15A, 4002 Център, Пловдив

Научна дейност и изследвания в направление Транслационна невронаука Изследовател Провеждане на невронаучни и психологически проучвания и проектни дейности

30.06.2016 г. – до 02.06.2021 г., дата на процедура от защита на научен труд на тема : “Емоционална интелигентност, бърнаут и копинг стратегии при учители“ за придобиване на ОНС

„доктор“ Югозападен университет “Неофит Рилски” Философски факултет, Катедра Психология

Водене на семинари и упражнения, участия в обучения и конференции, свързани с темата на дисертацията, провеждане на психологичниизследвани, научни публикации Доктор по психология

Тренинг за ефективни комуникативни умения и НЛП. Сертифицирано обучение в БАН за работа с MBTI – българска адаптация на концепцията за психологичния тип по Карл Юнг.

Румен Горанов Петров, учител

2014 - НБУ, главен асистент, департамент „Здравеопазване и социална работа“

Участие в проекти

 • 2020г.  ДИ-3: изследване на политиката на деинституционализацията на грижите за деца в България. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
 • 2018 г. Министерство на правосъдието на провинция Бремен,  Германия. Програма ЕРАЗЪМ + AWARE project – психично-здравни потребности на бивши затворници
 • 2018 – 2019г. University of Tampere, Finland "Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectives"

Публикации - Книги

 • Petrov, R. (2011) Collaboration and Vulnerability. A Psycho-social study of the emerging Concept of Community Development. A Bulgarian Case, Lambert, Germany
 • Петров, Р. (2018) Объркани в болката. Социална травма и социална отговорност. Парадокс, София

Отличия и награди

Объркани в болката“ е сред десетте най-добри хуманитарни книги на 2018 г. в касацията на „Литературен вестник“.

Иванка Петрова Харбалиева, педагог

Квалификации

01.11.2007 - до сега - синдикат на българските учители главен експерт

Синдикална дейност

27.09.2003 - 30.10.2007 община нова загора, отдел „образование и младежки дейнoсти” старши експерт

организация и контрол на образованиетои промени – едногодишен курс за професионална квалификация – Бургаски свободен университет

Европейско управление на детските заведения – следдипломна квалификация към  СУ ”Св. Климент Охридски”

Английски език – ІІ ниво

Публикации : над 15 статии в списание “ Предучилищно възпитание”

Статии в Сборници  “  200 год. Андерсен”, 20 години ОМЕП

Статия в списание    “ Родители “

Получена грамота  от редакционната колегия на сп. “Предучилищно възпитание за дългогодишен автор на научни и практически статии

 

Удостоверение за допълнително обучение Тракийски университет Департамент за Информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора на тема : Управление на качеството в образователната институция „  СУ „Св. Кл. Охридски „

 

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите гр. София на тема „ Интерактивни методи и техники в обучението по безопасност  на движението по пътищата

 

Синдикат на българските учители : 1.Наставничеството в образователна среда 2. Интердисциплинарно обучение  в мултикултурна  образователна среда .3.Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес 4. Основни концепции и параметри на приобщаващото образование„

© 2023 Всички права запазени