НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014-2020)

I. Цели, дейности и инструменти за изпълнение на Националната стратегията за развитие на педагогическите
кадри Националният план (2014-2016) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, със Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”, с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година (конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието, училищното и извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот), с Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност и с проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж – 2020”.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА 


СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ... action_plan_strategy_pedagogicheski_kadri_.pdf

© 2024 Всички права запазени