НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. Приета с ПМС № 219 от

05.10.2017 г.

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и:


1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка;
2. условията и редът за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
3. (нова - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) правилата за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) редът за включване на частните детски градини и училища в системата на държавно финансиране;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) приемането на деца и ученици за безплатно обучение в частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) методиката за определяне на максималния размер за събираните средства от родителите на деца и ученици от частните детски градини и училища;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) условията и редът за възстановяване на неизразходваните средства от държавната субсидия от частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) условията и редът за преустановяване предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно
финансиране.
Чл. 2. (1) Със средства от държавния бюджет се финансират дейностите в системата на предучилищното и училищното образование за:
1. издръжка на процеса на възпитание и обучение на децата и учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
(2) Освен със средства по ал. 1 дейностите в системата на предучилищното и училищното образование може да се финансират и със средства от бюджетите на общините, от европейски фондове и програми и от собствени приходи на институциите.
(3) Държавните и общинските училища могат да реализират собствени приходи от организиране на обучителни курсове срещу заплащане, в които учениците на същото училище могат да се включват безплатно.

Целият текст на наредбата -  nrdb_finansirane_izm030519.pdf

© 2024 Всички права запазени