Министерство на образованието и науката

брой: 37, от дата 4.5.2018 г.     Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, устройството, управлението и организацията на работа на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, наричан по-нататък „Центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти, наричана по-нататък „квалификацията“.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 7.
(3) Директорът на Центъра е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.
(4) Центърът е с обща численост на персонала 24 щатни бройки.
Чл. 3. Центърът се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи;
3. европейски и/или международни проекти.
Чл. 4. (1) Центърът работи по годишен план, утвърден от министъра на образованието и науката, разработен в съответствие със:
1. основните приоритети на Министерството на образованието и науката в областта на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;
2. приетите нормативни актове и стратегически документи, насочени към квалификацията на педагогическите специалисти с цел усъвършенстване на професионалните им компетентности и кариерното им развитие.
(2) В срок до 30 ноември на календарната година директорът на Центъра внася в Министерството на образованието и науката за утвърждаване от министъра годишния план за предстоящата календарна година.
(3) В годишния план се посочват:
1. специфичните цели и основни задачи, които Центърът си е поставил за предстоящата календарна година;
2. дейностите, които ще бъдат изпълнявани от центъра за постигане на целите, на основните задачи и очакваните резултати;
3. идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти и определяне на приоритетните направления и теми за провеждане на обучения;
4. избрани организационни форми на продължаващата квалификация;
5. продължителност на обученията – брой дни, брой академични часове, брой квалификационни кредити;
6. целева група с планирания максимален и минимален брой на обучаемите в група;
7. планирана часова ставка на лекторския час за формиране хонорарите на лекторите в обученията;
8. източникът на финансиране на обученията – собствени приходи, национални програми, международни и/или европейски програми.
(4) Въз основа на утвърдения годишен план директорът на центъра утвърждава каталог и график за предлаганите възможности за обучение на педагогически специалисти. Каталогът и графикът може да се актуализират в зависимост от нововъзникнали потребности и обстоятелства в рамките на утвърдения годишен план.
Чл. 5. Министърът на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на Центъра.
Глава втора
ДЕЙНОСТИ
Чл. 6. (1) Центърът организира и провежда дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти като основа за усъвършенстване на техните компетентности и за кариерното им развитие, включително на педагогическите специалисти с управленски функции.
(2) Центърът осъществява следните дейности:
1. планира и организира обученията в изпълнение на Национална програма „Квалификация“;
2. участва в разработването и актуализирането на нормативни актове и стратегически документи, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти;
3. участва в подготовката и изпълнението на национални програми и проекти, свързани с квалификацията и насочени към кариерното развитие на педагогическите специалисти;
4. изготвя годишен план за дейността на Центъра въз основа на потребностите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с основните приоритети в държавната политика за усъвършенстване на професионалните им компетентности;
5. осигурява необходимите ресурси за осъществяване на квалификационната дейност: одобряване на програми за обучение, подбор и осигуряване на обучителна организация и на преподаватели, изготвяне на обучителни пакети с учебно-методически и информационни материали;
6. осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;
7. организира и провежда периодично обучение на педагогически специалисти с управленски функции за осъвременяване и повишаване на техните компетентности;
8. организира конкурси, семинари, практикуми, майсторски класове за споделяне на добри практики и иновативни модели на организация, управление и др.;
9. поддържа база данни, включително в електронен вид, за:
а) програмите, по които се провеждат обучения, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти;
б) списък на обучителите;
в) педагогическите специалисти, преминали обучения;
г) издадените удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
10. сътрудничи с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и други български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на Центъра;
11. поддържа материално-техническа база, в която осигурява необходимите условия за провеждане на дейностите, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.
Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Чл. 7. (1) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Центъра в съответствие с този правилник и действащата нормативна уредба;
2. изготвя и представя в Министерството на образованието и науката за утвърждаване от министъра на образованието и науката годишния план за дейността на Центъра;
3. изготвя и в срок до 31 януари предоставя на министъра на образованието и науката годишен доклад-анализ за изпълнение на годишния план за дейността на Центъра за предходната календарна година;
4. утвърждава програмите за обучение;
5. издава удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;
6. съставя проект на бюджет и отговаря за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата по бюджета на Центъра;
7. представя в Министерството на образованието и науката отчети за:
а) извършените разходи при провеждане на обучения, по източници на финансиране
б) касово изпълнение на бюджета;
8. изпълнява функциите на работодател по отношение на работниците и служителите на Центъра;
9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работниците и служителите в Центъра;
10. утвърждава правилник за вътрешния ред на Центъра, правила за документооборота, както и други вътрешни правила, свързани с дейността и организацията на работа в Центъра;
11. организира и контролира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
12. сключва договори с физически и с юридически лица, свързани с дейността на Центъра и в съответствие с предоставените му правомощия;
13. популяризира дейността на Центъра, като организира и контролира поддържането на актуална информация на интернет страницата му;
14. организира участието в разработването и управлението на национални проекти и програми, свързани с дейността на Центъра;
15. организира и контролира участието в международни програми и проекти, свързани с дейността на Центъра.
(3) Директорът осъществява контакти и взаимодействие с национални и международни институции и организации.
(4) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(5) Административните актове на директора могат да се оспорват при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на образованието и науката.
(6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора или от определен със заповед за всеки конкретен случай началник на отдел.
Чл. 8. (1) При управлението и контрола на дейността на Центъра директорът се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът подпомага директора на Центъра при изпълнението на основните дейности по:
1. анализиране, планиране, организиране, координиране, изпълнение и контрол на дейностите на Центъра с оглед внасянето на подобрения в работата му;
2. координиране на процеса на разработване на годишния план на Центъра и на годишния доклад-анализ за изпълнение на годишния план за дейността на Центъра за предходната календарна година;
3. създаване на условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществяване на контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. ръководство на процеса по въвеждането на ИКТ в работата на Центъра;
5. участие в разработване на проекти и координиране изпълнението на проектните дейности.
Чл. 9. (1) Дейността на Центъра е структурирана в два отдела: отдел „Квалификация“ и отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“.
(2) Отделите се ръководят от началник-отдел, който се назначава и освобождава от директора на Центъра по реда на Кодекса на труда.
Чл. 10. Отдел „Квалификация“ осъществява следните дейности:
1. организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните в Центъра педагогически специалисти;
2. участва в подготовката на годишния план за дейността на Центъра;
3. планира, ръководи и координира организацията на учебната дейност на Центъра;
4. организира представянето и популяризирането на добри педагогически практики и въвеждането на иновации в организацията и управлението на предучилищното и училищното образование;
5. разработва анализи, оценки и информационни справки за проведените обучения и прави прогнозни разчети;
6. организира разработването и оценяването на програмите за обучение и поддържа база данни за одобрените;
7. организира разработването и актуализирането на учебните материали;
8. планира и организира подбора на преподаватели и поддържа база данни за тях;
9. изготвя отчет за учебната дейност и прави предложения за подобряването ù;
10. подпомага директора в изготвянето на годишния доклад-анализ за дейността на Центъра;
11. организира поддържането на базите данни по чл. 6, ал. 2, т. 9;
12. разработва длъжностни характеристики на служителите от отдела;
13. организира участието на Центъра в разработването и изпълнението на национални и международни програми и проекти, обработва и анализира данните от участието в тях и подготвя предложения за подобряването на квалификационната дейност;
14. организира, координира и ръководи информационната дейност на Центъра, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти.
Чл. 11. Отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“ осъществява следните дейности:
1. подпомага директора при съставянето на проекта на бюджет на Центъра;
2. организира законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата на Центъра съгласно утвърдения бюджет;
3. изготвя месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишен финансов отчет на Центъра;
4. разработва проект на правила за документооборота в Центъра;
5. организира деловодната дейност на Центъра, като следи движението на входящата и изходящата документация и контролира правилното водене и съхранение на документацията;
6. разработва правилник за вътрешния ред и длъжностно разписание;
7. разработва длъжностни характеристики на служителите на отдела;
8. изготвя актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
9. изготвя договори, свързани с дейността на Центъра;
10. води и съхранява трудовите досиета на служителите в Центъра;
11. осигурява управлението на собствеността, предоставена за ползване на Центъра;
12. организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване и обслужване на Центъра, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности;
13. подпомага директора в изготвянето на годишния доклад-анализ за дейността на Центъра;
Чл. 12. Началниците на отдели изпълняват и други функции, възложени им със заповед на директора на Центъра.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 13. (1) Работното време на служителите е от 9,00 до 17,30 ч., с почивка от 12,00 до 12,30 ч., при 5-дневна работна седмица.
(2) В зависимост от организацията и графика на обученията директорът със заповед може да определи за работници по график и за отделни служители работно време, различно от посоченото в ал. 1, с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч., при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.
(3) За определени длъжности в зависимост от организацията на работа и при спазване изискванията на действащото законодателство директорът може да установява сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
Чл. 14. (1) Организацията на работата в Центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника за вътрешния трудов ред.
(2) Работниците и служителите на Центъра изпълняват възложените им задачи съобразно този правилник и утвърдените им длъжностни характеристики.
Чл. 15. (1) В Центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща кореспонденция;
2. дневник за изходяща кореспонденция;
3. учебна документация;
4. счетоводна документация;
5. книга за регистриране заповедите на директора;
6. книга за регистриране на договорите;
7. книга за регистриране на издадените удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;
8. книга за регистриране на преминалите обучение;
9. книга за регистриране на ползвателите на легловата база;
10. инвентарна книга;
11. книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;
12. книга за регистриране на даренията.
(2) Документите се изготвят и съхраняват в електронен вариант или на хартиен носител съобразно изискванията на нормативните актове и вътрешните правила за документооборота, утвърдени от директора.
(3) В случаите, когато се води на хартиен носител, задължителната документация на хартиен носител се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на Центъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (ДВ, бр. 100 от 2015 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев

© 2023 Всички права запазени