Уважаеми колеги,

На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти :

„Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;“ (чл.7 ал.2 т.5);

Отдел "Квалификация" осъществява следните дейности:

1. Организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните педагогически кадри;“(чл.10 т.1); 

При участие в обучения в НЦПКПС, всеки обучаем попълва анкетна карта.

Електронната карта е изготвена и предоставена за попълване от педагогическите специалисти, с цел подобряване на обратната връзкакакто и повишаване качеството на материално-техническата база и учебния процес в НЦПКПС - гр.Банкя.

 

Моля изберете линк с Вашата тема на обучение!

1. "Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка"

2. "Практически обучения на новоназначените директори"

3. "Обучение на учители по английски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка."

4."Обучение на учители, преподаващи по предмета гражданско образование".

5."Обучение на учители по история и цивилизации, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебни програми за профилирана подготовка".

6. "Компетентности - как подготвяме децата да създават бъдещето". 

7"Обучение на учители по информационни технологии, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка."

8. "Обучение на тема: "Климатът и аз. За въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище."

9. "Практически обучения за директори на образователни институции".

10.Мотивация. Екипност. Лидерство.

11. „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище"  

12. „Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми“.

13. „Профилираната подготовка по информатика в 12. клас“

14. "Разработване на тестове за диагностика и оценяване на знания, умения и компетентности по професионална подготовка".

15. „Профилираната подготовка по информационни технологии в 12. клас“

16.  „Компютърно моделиране и информационни технологии 5-7 клас“

17. "Профилирана подготовка по география и икономика в 12 клас"

18. "Профилирана подготовка по математика в 12 клас"

19. "Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда"

20. "Профилирана подготовка по история и цивилизации в 12 клас"

21. "Профилирана подготовка по философия в 12 клас"

22. "Профилирана подготовка по биология и здравно образование"

23. "Профилирана подготовка по български език и литература в 12 клас"

24. "Регулация на стреса. Справяне, преработване на тревожни преживявания. Синдром на прегарянето. Управление на конфликти"

25."Профилирана подготовка по физика и астрономия в 12 клас"

26. "Профилирана подготовка по предприемачество в 12 клас"

27."Профилирана подготовка по музика в 12 клас"

28. "Профилирана подготовка по английски език в 12 клас"

29. "Профилирана подготовка по изобразително изкуство в 12 клас"

29. "Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап"

30."Управление на времето и приоритетите. Ефективност и управление на резултатите. Мултитаскинг - плюсове и минуси".

31. "Профилирана подготовка по испански език в 12 клас"

32. "Прилагане на цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение" - синхронно обучение

33. "Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им" - синхронни обучения

34. "Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск" - синхронно обучение

35. "Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им" - присъствени обучения

36. "Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск" - присъствени обучения

37. "Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители".

38. "Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес"

39. "Управление на образователна институция в условията на криза-практически обучения"

40. "Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

41. "Профилирана подготовка по история и цивилизации в 11 и 12 клас"

42. "Методи и подходи за работа с деца в риск"

43. "Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на дпълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа"

44. "Профилирана подготовка по информатика в 11 и 12 клас"

45. "Профилирана подготовка по предприемачество в 11 и 12 клас"

46. "Профилирана подготовка по български език и литература в 11 и 12 клас"

47. "Профилирана подготовка по информационни технологии в 11 и 12 клас"

48. "Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в 11 и 12 клас"

49. "Профилирана подготовка по математика в 11 и 12 клас"

50. "Профилирана подготовка по биология и здравно образование в 11 и 12 клас"

51. "Профилирана подготовка по география и икономика в 11 и 12 клас"

52. 3.5. „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя “

53. „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“

54. "Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие"

55. "Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM"

56. "Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на атестиране"

57. "Стратегическо планиране при управление на образователната институция"

© 2024 Всички права запазени