Екип

Димитър Асенов, ДИРЕКТОР на НЦПКПС

Димитър Асенов, ДИРЕКТОР на НЦПКПС

Носител на златната значка на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работил в Министерството на образованието и науката, Централата на Синдиката на българските учители, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като международен наблюдател на международното изследване за качеството на образованието TALIS 2013 г.

Представител на България в Европейската мрежа на съветниците по образователна политика на Съвета на Европа (EPAN) - (РГ за обучение на учители).

Представител на България в програмен комитет „Стратегическа конфигурация“ и програмен комитет „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Представител на България в Общото събрание на Европейската изследователска инфраструктура „Европейското социално изследване“ (ESS-ERIC).

Успешно завършил квалификационно обучение по „Лидерство и стратегическо мислене в образованието”, както и квалификационни обучения по „Развиване на управленски умения“ и „Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”.

Отличен в престижната класация "40 до 40" на Дарик Радио.

Автор на публикации свързани с процеса на формиране и осъществяване на публични образователни политики.

e-mail: d.asenov@mon.bg

Антоанета Ал-Хусари, Заместник-директор на НЦПКПС

Антоанета Ал-Хусари, Заместник-директор на НЦПКПС

Завършила СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по руска и полска филология. Педагогическа квалификация.

Завършила "Библиография и библиотекознание" в Университет по библиотекознание и информационни технологии-София.

Работила като Главен експерт в Технически университет-София, Факултет компютърни системи и технологии.

Участвала към ФКСТ в работата по проект „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки”, схема: "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", Министерство на труда и социалната политика - Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".    

E-mail: al-husari@mon.bg

                 

Боряна Велинова, Началник отдел

Боряна Велинова, Началник отдел "АПФСО"

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър по български език и история, владее английски език. Организира и контролира административно – правно и финансово – стопанското осигуряване в Центъра. Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на института , отговаря   за снабдяването съхраняването, стопанисването и използването на стоково – материални ценности.

E-mail: b.kirilova@mon.bg

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, Организатор – учебна дейност

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, Организатор – учебна дейност

Завършила Университета за национално и световно стопанство, магистър Счетоводство и контрол, владее английски езикИзпълнява организационни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

E-mail: k.georgieva@mon.bg

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Завършила ВИИ „Карл Маркс“ (УНСС) със специалност: „Икономист“. Работила е като главен счетоводител в Министерствотото на културата, Институт по Електроника, Дирекция „Управление“ при МНП и БАН.

E-mail: y.dragomanova@mon.bg

 

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Завършила СПТУ по строителство в гр. Пазарджик, работила е като технически сътрудник в БДЖ. От 1986 г. до сега касиер – домакин в НЦПКПС. Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения. Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

E-mail: yordanka.ivanova@mon.bg

Мариана Георгиева, Рецепционист

Мариана Георгиева, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2011 г. в НЦПКПС.

Галина Иванова, Рецепционист

Галина Иванова, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2005 г. в НЦПКПС.     

АНТОАНЕТА БАКАЛОВА, Организатор – проучвания и анализи

АНТОАНЕТА БАКАЛОВА, Организатор – проучвания и анализи

Завършила Университета за национално и световно стопанство, магистър по Финанси, владее английски език.

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира дейността по провеждането на обученията и квалификацията в НЦПКПС.

E-mail: a.bakalova@mon.bg

НЕЛИ БОТЕВСКА, Организатор-eксперт обучения

НЕЛИ БОТЕВСКА, Организатор-eксперт обучения

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по политология, специализация по глобализация и социални политики.

Има дългогодишен опит в международната дейност, в организиране на семинари и обучения на национално и международно ниво.

Владее немски, английски, руски език. Организатор учебна дейност в НЦПКПС.   

E-mail: n.botevska@mon.bg

Атанас Недялков, ИТ специалист

Атанас Недялков, ИТ специалист

ИТ специалист

Валери Кръстанов, Шофьор

Валери Кръстанов, Шофьор

Шофьор в НЦПКПС от 2020 г.

МИЛЕНА СТОЯНОВА, Организатор - учебна дейност

МИЛЕНА СТОЯНОВА, Организатор - учебна дейност

Завършила СУ „Св. Климент Охридски“.

Магистър по „Управление на човешките ресурси“ и Бакалавър по „География“.

Изпълнява организационни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

E-mail: m.stoyanova@niokso.bg

ВИКТОРИЯ БОЖКОВА, Организатор - учебна дейност

ВИКТОРИЯ БОЖКОВА, Организатор - учебна дейност

Завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалност Българска филология.

Изпълнява организационни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

E-mail: v.bozhkova@niokso.bg

© 2024 Всички права запазени