Визия

Визия:

Образователна, изследователска и културна институция с национална значимост, разпознаваема в педагогическите среди, отличаваща се с ус­тойчиво и динамично раз­витие и конкурентоспособни предимства в областта на повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно потребностите и предизвикателствата на съвременния свят.

 

Мисия:

НЦПКПС изгражда цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната програма за развитие на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот.

За да осъществи своята мисия, центърът:

- предлага и осъществява успешни модели и практики на достъпна, специали­зи­рана, интердисциплинарна качествена квалификационна дейност за педагози на евро­пейско равнище;

- провежда иновативни изследвания в приоритетни за средното образование области, в инте­рес и полза на обществото и съдейства за мотивиране на педагогическите кадри за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;

- прилага технологии и методи за ефективно управление, като използва утвърдените в практиката зна­ни­я, опит и експертен потенциал;

- осигурява конкурентни предимства на образователния пазар на идеи и подпомага кариерното и професионално развитие на педагозите.


Основна задача: 

Центърът координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори, експерти от РУО и МОН и други педагогически специалисти в различни научни направления на европейско равнище, с възможност за интердисциплинарни решения в професионалната прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

 

Основна цел: 

Утвърждаване на центъра като водеща институция за повишаване на квалификацията на педагозите, с европейски облик и модерна инфраструктура — пример за качествено обучение, територия на съвременни педагогически изследвания и иновации, желан и пред­почи­тан партньор с ясни конкурентоспособни предимства.

© 2024 Всички права запазени