НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията е разработена в отговор на предизвикателствата, свързани от една страна с необходимостта страната ни да преодолее последиците от дълговата финансова криза в Европа и света, а от друга да запази националната идентичност и културно разнообразие при реализиране на политиките за сближаване.

Дългият български преход към демокрация и пазарна икономика все още не е довел до създаването на съгласувани системи за квалификация, които да отговарят на новите икономически процеси. В условията на висока безработица, предприятията изпитват все по-голям недостиг на работници с необходимата квалификация, което наред със застаряващото население и бавния темп на реформи в образованието се разглежда като съществена пречка пред икономическия растеж и привличането на нови инвестиции в България.

Бързото разпространение на новите технологии допълнително увеличава пропастта между търсене и предлагане на пазара на труда. Това рефлектира и върху предлаганото качество, което прави още по-неотложна необходимостта от реформи в системата за образование и обучение. В същото време, макар и бавно, националната икономика започва да придобива самостоятелна насока на развитие и започва да формулира свои потребности относно равнищата на знание и ключови компетентности.

От тази гледна точка, е настъпил моментът да бъдат взети мерки по отношение на необходимостта от нови умения чрез промени в системата за образование и обучение, които да гарантират изграждането на нагласа за учене през целия живот.

Настоящата стратегия за учене през целия живот се очаква да бъде възприемана като отговор на всички възникнали предизвикателства по отношение на социалното включване и икономическия растеж. Стратегията работи с определението за учене през целия живот, използвано в Меморандума на ЕК за УЦЖ (2000), а именно: “всяка дейност за учене, предприемана през целия живот за подобряване на знанията, уменията и компетентностите”.

Документът обхваща всички форми на образование, обучение и учене – формално, неформално, самостоятелно – в които човек участва през целия си живот, като за периода на следващите седем години предоставя препоръки, които да послужат за основа на изготвянето на годишни планове, на базата на които да бъде проследен напредъкът в прилагането на УЦЖ в България.

Настоящата стратегия очертава съдържанието, формите, средата и взаимоотношенията между всички участници в процеса на учене през целия живот, а именно: 

  • учещи – всички лица на територията на страната, ангажирани с учене в сферата на образованието, формалното и неформално обучение или самостоятелното учене; 
  • доставчици на обучение – институциите, които провеждат обучение, (независимо дали това са частни или държавни детски градини, училища, университети, центрове за обучение, културни институции и др.), съответстващо на потребностите на обществото и изискванията на пазара на труда; 
  • работодатели, браншови организации, синдикати, организации на гражданското общество и други партньори са тези, които определят и посрещат гореспоменатите изисквания, свързани с потребностите от образование и обучение; 
  • областите, общините и местните общности изпълняват важна роля в процеса на утвърждаване на тяхната позиция за „учещи региони”; 
  • държавни органи – министерства и агенции – определят националните политики в областта на образованието и обучението, както и съответните Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година Страница 5 от 67 инструменти и мерки, необходими за гарантиране на ефективността на търсенето и предлагането на УЦЖ.

Пълен текст на стратегията: strategy_LLL_2014_2020.pdf

© 2024 Всички права запазени