НЦПКПС и СБУ представиха проект за бъдеща НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на тема:

“ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ”

 

Форумът се проведе на  21 и 22 април 2021 и събра над 50 участници от МОСВ, МОН, РУО, представители на общини, педагози и университетски преподаватели от България, както и от партньорските организации от Германия – Независимия институт по въпросите на околната среда в Берлин (UfU) и Германско федерално министерство на околната среда. 

През двата дни се дискутираха:

-       Концепция за Национална програма  „Екологично образование в българските образователни институции“

-       Връзката между общинските администрации и училищата и детските градини при въвеждане на екологични проекти и постигането на екологична неутралност и устойчивост

-       Опитът на германските партньори от Независимия институт по въпросите на околната среда в Берлин (UfU) 

-       Предизвикателствата пред въвеждане на националната програма

В своето изложение д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, подчерта изключителната роля на НЦПКПС при подготовката на българските учители и необходимостта от образование по екологични теми.

От своя страна Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС, очерта основните цели на бъдещата национална програма:

-       Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по въпроси свързани с въздействието на климата и опазването на околната среда, с цел изграждане на екологична култура сред децата и учениците.

-       Създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепи и поощри образователните иновации по отношение прилагането на екологични политики и практики.

От всички участници бе високо оценен приносът на НЦПКПС като генератор на политики в образователната сфера, както и сътрудничеството със СБУ и НДЕФ в генерирарането на иновативни политики в образованието и екологичното възпитание.

 

 

 


В периода  11.02.-27.02.2021 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ реализира поредица от обучения за учители по предучилищно и начално образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование.

Общо 82 педагогически специалисти от цялата страна взеха участие в специализираните обучения на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в българското училище и детска градина“, в рамките на проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“.

Инициативата се реализира в рамките на 16 учебни часа – 8 часа присъствена форма на квалификация, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, посредством онлайн платформата на НЦПКПС – Big Blue Button,  и 8 часа – дистанционно обучение, реализирано чрез самоподготовка по предоставени от преподавателите учебни ресурси.

Водещи лектори на обученията бяха: проф. Димитър Гюров и гл. ас. д-р Магдалена Стоянова - обучение на учители от Предучилищно образование, доц. Мая Гайдарова и гл. ас. Ивелина Коцева - обучение на учители, преподаващи Физика и астрономия, доц. д-р Елена Бояджиева и доц. д-р Милена Кирова - обучение на учители, преподаващи Химия и опазване на околната среда, проф. Весела Гюрова и доц. д-р Юлия Дончева - обучение на учители от Начално образование, гл. ас. д-р Димитър Желев и Теодора Димитрова - обучение на учители География и икономика, доц. д-р Снежана Томова - обучение на учители, преподаващи Биология и здравно образование.

Всички участници - обучаеми, лектори и партньорите от НДЕФ, изказаха благодарности към г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, г-жа Антоанета Ал-Хусари - зам.-директор и г-жа Галина Герджикова – експерт „Обучения“ в НЦПКПС  за отличната организация на обучителния процес и неговата техническа обезпеченост.

 

 

 

 

През втората седмица на месец февруари 2021 г., от 11 до 14.02.2021 г., Националният център за квалификация на педагогическите специалисти /НЦПКПС/, гр. Банкя, реализира обучения на учители по предучилищна , физика и астрономия, химия и опазване на околната среда.

 Проведените обучения бяха на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в българското училище и детска градина“, в рамките на проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“.

Инициативата се реализира в рамките на 16 учебни часа – 8 часа присъствена форма на квалификация, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, посредством онлайн платформата на НЦПКПС – Big Blue Button, и 8 часа – дистанционно обучение, реализирано чрез самоподготовка по предоставени от преподавателите учебни ресурси.

В обучителните курсове, ръководени от университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“, взеха участие учители от детски градини и училища от цялата страна, които презентираха работата на своите енергийни екипи. 

Всеки педагогически специалист, участвал в обученията, получи от НЦПКПС удостоверение за придобит един квалификационен кредит.

Иновативният проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“ стартира през месец септември 2018 г. и обхваща периода до края на месец февруари 2021 г. Той е финансиран от Германското дружество за международно сътрудничество /GIZ/, подкрепен е от Европейската инициатива за климата /EUKI/ на Федералното министерство на околната среда на Република Германия, в партньорство с Берлинския институт по околна среда и Националния доверителен екофонд на Република България /НДЕФ/.

Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на училищните сгради и подпомагане намаляването на емисиите на парникови газове, чрез промяна в поведението на учителите и учениците, както и чрез повишаване на информираността по въпроси, свързани с климата.

Всички участници - обучаеми, лектори и партньорите от НДЕФ, изказаха благодарности към г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, г-жа Антоанета Ал-Хусари - зам.-директор и г-жа Галина Герджикова – експерт „Обучения“ в НЦПКПС  за отличната организация на обучителния процес и неговата техническа обезпеченост.

 

© 2023 Всички права запазени