Въведение

 

            Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) (Стратегическа рамка) е изготвена от Министерството наобразованието и науката в сътрудничество със заинтересовани страни. Настоящият стратегически документ и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода от 2020 година до 2030 година очертават общата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030 година.

            Стратегическата рамка кореспондира с изпълнението на поети ангажименти на България по международни договори в областта на правата на човека, включително и препоръки на контролните механизми на международните организации, отправени към България, доколкото съответстват на националното законодателство, в рамките на състоялитесе прегледи по конвенции на ООН в областта на правата на човека и Универсалнияпериодичен преглед.

 

Стратегическа рамка 2021-2030.pdf

© 2024 Всички права запазени