Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2021 ГОДИНА

 

 

 I. Въведение

            През пандемичната 2020 година в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:

            1. Четири пъти повече обучени педагогически специалисти по НП „Квалификация“ през „сложната“ 2020 г., в сравнение със „умерената“ 2019 г. (3 002 обучени през 2020 г. срещу 681 през 2019 г.);

            2. Развитие на НЦПКПС като дигитален иновационен център за провеждане на квалификации от ХХI век – собствена функционираща платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас.

            3. Развитие на НЦПКПС като иновативно аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2020 г.

 

НЦПКПС - Годишен план 2021 г.pdf

 

© 2023 Всички права запазени