НЦПКПС и СБУ представиха проект на бъдеща НП “Екологично образование в българските образователни институции”

29 Април 2021 Без категория

Форумът се проведе на  21 и 22 април 2021 и събра над 50 участници от МОСВ, МОН, РУО, представители на общини, педагози и университетски преподаватели от България, както и от партньорските организации от Германия – Независимия институт по въпросите на околната среда в Берлин (UfU) и Германско федерално министерство на околната среда.

В своето изложение д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, подчерта изключителната роля на НЦПКПС при подготовката на българските учители и необходимостта от образование по екологични теми.

От своя страна Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС, постави акцент върху дейността на НЦПКПС през 2020 г. и постигнатите резултати, а именно:

  1. Четири пъти повече обучени педагогически специалисти по НП „Квалификация“ през „сложната“ 2020 г., в сравнение със „умерената“ 2019 г.(3 012 обучени през 2020 г. срещу 681 през 2019 г.);
  2. Развитие на НЦПКПС като дигитален иновационен център за провеждане на квалификации от ХХI век – собствена функционираща платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас.
  3. Развитие на НЦПКПС като иновативно аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2020 г.

Екип на НЦПКПС, съвместно със СБУ, НДЕФ и Департамента за усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски”, изготви първоначален проект на концепция за бъдеща Национална програма на тема: „Екологично образование в българските образователни институции“. В концепцията обстойно са откроени основните цели, задачи, специфичен фокус, дейности, очаквани резултати и финансова рамка за бъдещо изпълнение.

Предвижда се дейностите да се изпълняват на проектен принцип на територията на Република България, като същите следва да обхванат всички държавни и общински училища и респективно детски градини.

В проекто-бюджета на разработената концепция се планира максимална сума за финансиране на всеки един бенефициент: училище, детска градина или ЦПРЛ като 70 % от средствата следва да се инвестират за обучителни дейности, и 30 % за преоборудване на учебно-възпитателната среда.

От всички участници бе високо оценен приносът на НЦПКПС като генератор на политики в образователната сфера, както и сътрудничеството със СБУ и НДЕФ в генерирарането на иновативни политики в образованието и екологичното възпитание.Галерия

© 2024 Всички права запазени