Политика за защита на личните данни

 

Информация за нас

Като администратор на лични данни „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" гр. Банкя"/по-надолу за краткост „НЦПКПС“/ отдава голямо значение на защитата на данните и събира, и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респективно какви са Вашите права.

Контакт с нас:

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" № 7

Пощенски код 1320

Телефон: 02 9977402

Email: niokso@mon.bg

 

Лични данни

НЦПКПС събира и обработва лични данни при провеждане на обучения на педагогически специалисти и при подбора си на персонал. При изпълнение на функциите си НЦПКПС, може да събере и обработи следната информация:

• три имена ; • ЕГН/ЛНЧ; • телефонен номер за връзка и адрес; • електронен адрес (e-mail) • Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

Задължението за събиране и обработване на лични данни от НЦПКПС произтича от Закона за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието както и в Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието.

Цел и правни основания при обработването на Вашите данни.

НЦПКПС обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с извършваните обучения. По-конкретно тези цели са:

 • Проучване на мнението на педагогическите специалисти, чрез срещи и разговори, както и попълването на анкетни карти и въпросници за оценка и самооценка;
 • В случай на заснемане като част от документиране на професионалната дейност на НЦПКПС;
 • При провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител, съгласно Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, за целите на оценка на кандидатурата и извършване на назначаването;
 • При провеждане на обучения съгласно ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието за целите на допускане до обучение, провеждането му и сертифициране на участниците;
 • При външни обучители и лектори за целите на сключване на граждански договор.

Правни основания

В повечето случаи изискваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение или за целта на сключване на договор. Без тези данни, не бихме могли да извършваме вменените ни задължения от закона.

Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, НЦПКПС може да обработва лични данни на физически лица за изпълнение на сключваните договори.

Доколкото във връзка с изпълнението и администрирането на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • Закона за предучилищното и училищното образование;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 • Задължение за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • Предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Споделяне на информацията Ви:

НЦПКПС е възможно при осъществяване на дейността си, да използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

От друга страна, предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим нормативни изисквания или законови задължения, като в тази връзка предоставяме информация на:

 • Министерството на образованието
 • Националната агенция по приходите и НОИ;
 • Други.

Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

НЦПКПС взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

1. Физически организационни и технически мерки за защита:

 •  определяне на зоните с контролиран достъп;

 · определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа;

 · определяне на организацията на физическия достъп;

 · определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ;

 · определяне на екип за реагиране при нарушения;

2. Персонална защита:

 • запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове;
 • конфиденциалност на информацията;
 •  обучение на персонала.

3. Документална защита:

 · определяне на срокове за съхранение;

 • правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по определен ред в законоустановените срокове и съгласно националните стандарти, а ако няма такива, то в сроковете определени от нас с Политиката за ограничение на съхранението, както и Вътрешните правила за създаване, ползване и поддържане на архив.

Прехвърляне между държави

НЦПКПС не прехвърля събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП.

Вашите права по отношение на личните данни

По всяко време можете да поискате от  НЦПКПС да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате НЦПКПС да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  НЦПКПС осигурява и Вашите права на възражение и ограничаване на обработването на лични данни.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели НЦПКПС я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на НЦПКПС по следните начини:  

Телефон: 02 9977402

Email: niokso@mon.bg

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.

 

 

 

© 2024 Всички права запазени