На съвременни методи за решаване на проблема с агресията и насилието сред подрастващите се обучават училищни психолози и педагогически съветници в Банкя

На съвременни методи за решаване на проблема с агресията и насилието сред подрастващите се обучават училищни психолози и педагогически съветници в Банкя

Домакин на Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище е Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

"Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище" бе темата на обученията за педагогически съветници и училищни психолози , които се проведоха в периода 10.05-21.06.2021 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС).

Темата за агресията сред подрастващите като социално значим проблем е особено актуална в българската действителност през последното десетилетие. Според проведено изследване от учени от Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН сред ученици и учители се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с проявите на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват. Освен това, половината от изследваните учители споделят,  че се срещат не само с единични случаи на ученици, трудно податливи  на социален контрол и въздействие, но и с цели паралелки, в които се наблюдават чести конфликти между ученици, между  учители и ученици, прояви на групов тормоз и агресия, както и нарушаване на дисциплината и училищния ред.

По Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище психолози и педагогически съветници влизат в ролеви игри, които са предназначени за учениците. Идеята е обучаващите се лично да усетят въздействието на игрите върху емоциите, мислите и поведението им, да ги споделят и обсъдят с останалите участници в обучението. Групите обучаеми са от цялата страна и споделят необходимостта от подобни обучителни семинари и обмяна на опит между колеги, както и тяхната ефективност за практиката.

Упражненията и игрите, включени в Програмата, са обособени в два вида модули (социалнопсихологични тренинги) – за превенция и за интервенция на агресията и насилието в училище. Създадени са три отделни модула – по един за всеки от трите етапа на обучение (за ученици от I до IV клас, от V до VII клас и от VIII до XII клас).

„Досега училищните психолози и педагогическите съветници не са имали систематизирана, структурирана и научно обоснована програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище, като са разчитали предимно на своя индивидуален опит и познания. Чрез прилагането на предоставената „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“ те вече разполагат с инструмент, чието систематично прилагане има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план. Повечето от психолозите работят в големи училища и са наясно, че представлява трудност да се обърне индивидуално внимание на всички проблеми на подрастващите още при зараждането им. Този обучителен модул и помагалото, издадено чрез проект, финансиран от МОН, са надежден отговор на очакванията на българските училищни психолози за оптимизация на тяхната професионална дейност, сподели гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, водещ лектор на семинарите от Департамент „Психология“ на ИИНЧ, БАН.

Сред лекторите бяха още доц. д-р Диана Бакалова – Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН, и Мариана Иванова – психолог към Институт по Психология, МВР. До този момент по Програмата са обучени над 200 училищни психолози и педагогически съветници от градове от цялата страна.

„За нас е от особена важност Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти да се утвърждава като място за запознаване с иновативни обучителни и педагогически практики, които водят до повишаване на квалификацията на професионалистите, заети в сферата. В наше лице колегите винаги могат да разчитат на надежден и мотивиран партньор за реализиране на стратегии за оптимизация на учебния процес, както и на методи за осигуряване на здрава социална и психологическа среда за ученици, учители и училищни психолози“, сподели г-н Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС.

В Центъра за 2021 г. до момента са проведени присъствени обучения на над 200 педагогически съветници и училищни психолози, като до края на годината броят им ще нарасне на над 600, организирани са обучения за повече от 1 100 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. ще преподават но новите учебни програми и новите учебни предмети в начален, прогимназиален и гимназиален етап, проведени са над 650 присъствени и онлайн обучения на директори от системата на училищното и предучилищното ообразование.

НЦПКПС се утвърждава и като водещ дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър, както и като партньор на водещи НПО в сферата на образованието,  директори на социални и образователни институции, водещи учени, и др.

„Обратната връзка, която получаваме от участвали в квалификационните курсове на Центъра, способства работата по подготвяне на новаторски аналитични материали с образователна функция и ни помага да се развиваме като иновативно аналитично звено с особена мисия в структурата на МОН.  Превръщането на модерното и качествено образование във висша ценност за нашето общество е нашата цел“, допълни г-н Асенов.

Обученията по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище са финансирани от Национална програма „Квалификация“ - 2021 на МОН и се реализират в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя.

Link:

https://www.niokso.bg/%D0%9E%D0%A1%D0%AA%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-2021-%D0%B3_29996.html

© 2024 Всички права запазени