ГОДИШЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ

за изпълнение на годишния план

за дейността на НЦПКПС за 2020 година

 

 

През пандемичната 2020 година в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специа- листи (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики с ясноизмерими в количествено и качествено отношение финални резултати:

  1. Развитие на НЦПКПС като дигитален иновационен център за провеждане на квалификации от ХХI век – собствена функционираща платформа за онлайн обу- чения с функционалност, идентична на обучителните платформи на водещите университети у нас.

  2. Развитие на НЦПКПС като иновативно аналитично звено – разработени аналитични материали с емпи- рична информация от получената обратна връзка на учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2020 г.

  3. Четирипътиповечеобученипедагогическиспециа- листи по НП „Квалификация“ през „сложната“ 2020 г., в сравнение със „умерената“ 2019 г. (3002 обучени през 2020 г., срещу 681 през 2019 г.).

В периода 20 януари 2020 г. – 22 декември 2020 г. Нацио- налният център за повишаване на квалификацията на педаго- гическите специалисти (НЦПКПС) реализира обучения по НП „Квалификация“ 2020 г., предоставяйки възможността на учи- тели, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности съобразно професионалния си профил, личния си избор и стратегията за развитие на образователната институция.

  НЦПКПС-Годишен доклад-анализ 2020.pdf

© 2024 Всички права запазени