Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2017 г., бр. 46 от 2017 г., бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 32 от 2019 г.) Обн. - ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. Издадена от министъра на на образованието и науката § 1. В чл. 15а ал. 3 се изменя така:


„(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират и с образователни и възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности:
1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;
2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение;
3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно ориентиране;
4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;
5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР."
§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:


1. Алинея 2 се изменя така:


„(2) Паралелки по защитени специалности от професии, както и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се планират в държавния план-прием при условията на Постановление № 111 на Министерския съвет от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.)."
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При планиране на държавния план-прием, когато броят на заявените места от работодателя за прием за обучение чрез работа (дуална система на обучение) към директор на неспециализирано училище, което осъществявапрофесионално образование, е по-малък от нормативно определения минимален брой ученици за формиране на паралелка, може да се планира 0,5 паралелка по специалност от професия в дневна форма на обучение и 0,5 паралелка по специалност от професия в дуална форма на обучение."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея в края се поставя запетая и се добавя „включително и за специалности от професии с придобиване на втора степен на професионална квалификация - в случаите по ал. 6".

4. Създават се ал. 6 и 7: „(6) Държавен план-прием в обединените училища по специалности от професии с втора степен на професионална квалификация се утвърждава въз основа на споразумение с професионална гимназия. В първи гимназиален етап обединеното училище осъществява обучение по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация, а професионалната гимназия - възможност за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията.

Целият текст на наредбата -  izm-nrdb10-2016_org_130919.pdf

© 2024 Всички права запазени